e-mail

ICT service uit het hart van de Achterhoek

balk
Bel ons: 0573-454109
Wij repareren uw laptop of pc
Is uw computer defect?
En maak kennis met onze klanten
Best getest bij de Consumentenbond!
Wij zijn een team met HP
HP Proliant servers

Disclaimer

Decorsign ICT & Internet Ruurlo
Laatst gewijzigd: 05-01-2013 
In onderstaande wordt onder "de klant" een debiteur van Decorsign ICT & Internet uit Ruurlo bedoeld.
Onder "Decorsign ICT & Internet" wordt Decorsign ICT & Internet uit Ruurlo bedoeld.


ALGEMENE BEPALINGEN1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Decorsign ICT & Internet goederen en/of diensten van welke aard ook aan De klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van De klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Decorsign ICT & Internet en De klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.5 De klant dient ten alle tijden koopbevoegd te zijn wanneer er een overeenkomst wordt aangegaan. Bij minderjarigheid dient de wettelijke vertegenwoordiger akkoord te gaan met de gesloten overeenkomst.


2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn in EURO's inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd mits anders vermeld.

2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door De klant te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Decorsign ICT & Internet gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.3 Decorsign ICT & Internet is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan De klant aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

2.4 Indien De klant niet akkoord wenst te gaan met een door Decorsign ICT & Internet kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3, is De klant gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Decorsign ICT & Internet genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

2.5 Alle facturen zullen door De klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal De klant binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

2.6 Indien De klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal De klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien De klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval De klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.


3. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

3.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

3.2 Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


4. Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1 Alle aan De klant geleverde zaken blijven eigendom van Decorsign ICT & Internet, totdat alle bedragen die De klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Decorsign ICT & Internet zijn voldaan.

4.2 Rechten worden aan De klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat De klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.


5. Risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op De klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van De klant of van een door De klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.


6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Decorsign ICT & Internet of diens licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

6.2 De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Decorsign ICT & Internet of diens licentiegevers bevatten. De klant verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 3, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van De klant die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

6.3 Het is De klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

6.4 Het is Decorsign ICT & Internet toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Decorsign ICT & Internet door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het De klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat De klant niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Decorsign ICT & Internet op verzoek van De klant een reservekopie van de programmatuur aan De klant ter beschikking stellen.

6.5 Behoudens het geval dat Decorsign ICT & Internet een reservekopie van de programmatuur aan De klant ter beschikking stelt, heeft De klant het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

6.6 Indien De klant programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als De klant het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Decorsign ICT & Internet ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal De klant Decorsign ICT & Internet schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Decorsign ICT & Internet zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of De klant de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door De klant eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

6.7 Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is De klant gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.

Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Decorsign ICT & Internet schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De klant is gehouden van fouten onverwijld melding aan Decorsign ICT & Internet te maken.

6.8 Decorsign ICT & Internet zal De klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Decorsign ICT & Internet zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat De klant Decorsign ICT & Internet onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Decorsign ICT & Internet.

De klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Decorsign ICT & Internet verlenen om zich, zo nodig in naam van De klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die De klant in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Decorsign ICT & Internet zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Decorsign ICT & Internet een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Decorsign ICT & Internet het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de De klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Decorsign ICT & Internet wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Decorsign ICT & Internet voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door Decorsign ICT & Internet gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Decorsign ICT & Internet geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.

6.9 De klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Decorsign ICT & Internet van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en De klant zal Decorsign ICT & Internet vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.


7. Medewerking door De klant

7.1 De klant zal Decorsign ICT & Internet steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

7.2 De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Decorsign ICT & Internet te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien is overeengekomen dat De klant programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Decorsign ICT & Internet staan of indien De klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Decorsign ICT & Internet in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7.5 Ingeval medewerkers van Decorsign ICT & Internet op de locatie van De klant werkzaamheden verrichten, zal De klant kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. De klant zal Decorsign ICT & Internet vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Decorsign ICT & Internet daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van De klant of van onveilige situaties in diens organisatie.


8. Leveringstermijnen

Alle door Decorsign ICT & Internet genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Decorsign ICT & Internet bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Decorsign ICT & Internet niet in verzuim. Decorsign ICT & Internet is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van 30 dagen dreigt, zullen Decorsign ICT & Internet en De klant zo spoedig mogelijk in overleg treden. Mocht er geen levering meer plaats kunnen vinden doordat producten niet meer leverbaar blijken, worden de eventueel reeds betaalde bedragen door Decorsign ICT & Internet binnen 30 dagen aan de klant teruggestort.


9. Beëindiging

9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Online bestellingen kunnen uiterlijk binnen 24 uur zonder opgaaf van reden geannuleerd worden.

9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 Decorsign ICT & Internet kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien De klant -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van De klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Decorsign ICT & Internet zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.4 Indien De klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Decorsign ICT & Internet ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Decorsign ICT & Internet vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


10. Aansprakelijkheid van Decorsign ICT & Internet; vrijwaring

10.1 Decorsign ICT & Internet aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.

10.2 De totale aansprakelijkheid van Decorsign ICT & Internet wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 1.000.000 (één miljoen euro).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die De klant zou moeten maken om de prestatie van Decorsign ICT & Internet aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien De klant de overeenkomst heeft ontbonden;

b. de kosten die De klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Decorsign ICT & Internet op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover De klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.3 De totale aansprakelijkheid van Decorsign ICT & Internet voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan eur. 1.000.000,— (één miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.4 Aansprakelijkheid van Decorsign ICT & Internet voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.5 Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op Decorsign ICT & Internet geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

De in artikel 10.2 en 10.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Decorsign ICT & Internet.

10.6 De aansprakelijkheid van Decorsign ICT & Internet wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien De klant Decorsign ICT & Internet onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Decorsign ICT & Internet ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Decorsign ICT & Internet in staat is adequaat te reageren.

10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat De klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Decorsign ICT & Internet meldt.

10.8 De klant vrijwaart Decorsign ICT & Internet voor alle aanspraken van derden wegens produktaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een produkt of systeem dat door De klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Decorsign ICT & Internet geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover De klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.


11. Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeDecorsign ICT & Internets van Decorsign ICT & Internet.

11.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Eventueel vooraf gemaakte betalingen worden door Decorsign ICT & Internet aan de klant geretourneerd.


12. Export

Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door De klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De klant zal Decorsign ICT & Internet vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan De klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.


13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 De overeenkomsten tussen Decorsign ICT & Internet en De klant worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 De geschillen welke tussen Decorsign ICT & Internet en De klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door Decorsign ICT & Internet met De klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, doch niet dan nadat de procedure conform het Minitrialreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag (= niet bindende adviesprocedure) is gevolgd, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.


COMPUTERSERVICE14. Duur

14.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door De klant is uitgesloten, onverminderd het bepaalde in artikel 15.5.

14.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij De klant of Decorsign ICT & Internet de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

15. Uitvoering van de werkzaamheden

15.1 Decorsign ICT & Internet zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met De klant schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

15.2 Alle door Decorsign ICT & Internet te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Decorsign ICT & Internet te stellen voorwaarden door De klant worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen, zal De klant de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar Decorsign ICT & Internet de computerservice uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van De klant, ook indien dit door Decorsign ICT & Internet wordt uitgevoerd of verzorgd.

15.3 De klant staat er voor in dat alle door hem aan Decorsign ICT & Internet ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Decorsign ICT & Internet verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Decorsign ICT & Internet.

15.4 Alle door Decorsign ICT & Internet bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Decorsign ICT & Internet, ook indien De klant een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Decorsign ICT & Internet. Decorsign ICT & Internet kan de van De klant ontvangen produkten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat De klant alle aan Decorsign ICT & Internet verschuldigde bedragen betaald heeft.

15.5 Decorsign ICT & Internet kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij De klant geldende procedures tot gevolg hebben, zal Decorsign ICT & Internet De klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van De klant. In zodanig geval kan De klant de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Decorsign ICT & Internet de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

15.6 Decorsign ICT & Internet zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Desverzocht zal Decorsign ICT & Internet tegen de bij hem gebruikelijke tarieven De klant adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor De klant.


16. Telecommunicatie

16.1 Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is De klant verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Decorsign ICT & Internet is niet verantwoordelijk voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten.

16.2 Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal Decorsign ICT & Internet De klant toegangs- of identificatiecodes toewijzen. De klant zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.


17. Beveiliging en privacy

17.1 De klant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. De klant zal Decorsign ICT & Internet alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Decorsign ICT & Internet zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.

17.2 De klant vrijwaart Decorsign ICT & Internet voor alle aanspraken van derden die jegens Decorsign ICT & Internet mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/of wettelijke bewaartermijnen.


18. Garantie

18.1 Tenzij anders is overeengekomen, is Decorsign ICT & Internet niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. De klant zal deze resultaten na ontvangst controleren.

Decorsign ICT & Internet staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden verleend. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg zijn van produkten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Decorsign ICT & Internet uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Decorsign ICT & Internet de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de computerservice benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en De klant de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Decorsign ICT & Internet kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Decorsign ICT & Internet, kan De klant Decorsign ICT & Internet verzoeken de computerservice te herhalen, in welk geval Decorsign ICT & Internet de kosten daarvan in rekening zal brengen.

Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Decorsign ICT & Internet redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Decorsign ICT & Internet de voor de betreffende computerservice door De klant verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens De klant aansprakelijk te zijn.DIENSTVERLENING19. Uitvoering

19.1 Decorsign ICT & Internet zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met De klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

19.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Decorsign ICT & Internet gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat De klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

19.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Decorsign ICT & Internet gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van De klant op te volgen. Decorsign ICT & Internet is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 20.

19.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Decorsign ICT & Internet steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.


20. Wijziging en meerwerk

20.1 Indien Decorsign ICT & Internet op verzoek of met voorafgaande instemming van De klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door De klant aan Decorsign ICT & Internet worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Decorsign ICT & Internet. Decorsign ICT & Internet is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

20.2 De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 20.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van De klant en Decorsign ICT & Internet, kunnen worden beïnvloed.

20.3 Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Decorsign ICT & Internet De klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.


21. Opleidingen, cursussen en trainingen

21.1 Voorzover de dienstverlening van Decorsign ICT & Internet bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Decorsign ICT & Internet steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door de bij Decorsign ICT & Internet gebruikelijke regels.

21.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Decorsign ICT & Internet aanleiding geeft, is Decorsign ICT & Internet 
gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. VERKOOP VAN APPARATUUR22. Aflevering

22.1 De door Decorsign ICT & Internet aan De klant verkochte apparatuur zal aan De klant worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van Decorsign ICT & Internet. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Decorsign ICT & Internet de aan De klant verkochte apparatuur afleveren op een door De klant aan te wijzen plaats in Nederland.

22.2 Decorsign ICT & Internet zal De klant tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij voornemens is de apparatuur af te leveren.

22.3 Levering van de apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats van levering in Nederland tegen de overeengekomen tarieven.

22.4 Decorsign ICT & Internet zal de apparatuur verpakken voor levering volgens de gebruikelijk bij hem geldende maatstaven. Ingeval De klant een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.

22.5 De klant zal met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door Decorsign ICT & Internet geleverde produkten handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. De klant vrijwaart Decorsign ICT & Internet voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.


23. Installatie

23.1 Indien schriftelijk overeengekomen, zal Decorsign ICT & Internet de apparatuur installeren of laten installeren.

23.2 In alle gevallen zal De klant vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.

Decorsign ICT & Internet zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan De klant een offerte uitbrengen.

23.3 De klant zal Decorsign ICT & Internet voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van Decorsign ICT & Internet.


24. Retourzendingen

24.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is Decorsign ICT & Internet niet verplicht retourzendingen van De klant te accepteren.

24.2 In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Decorsign ICT & Internet van de door De klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij De klant totdat zij door Decorsign ICT & Internet zijn gecrediteerd of vervangen door een gelijkwaardig product.

24.3 In het kader van de wet “kopen op afstand” heeft de consument bij het doen van een aankoop op afstand - internet, telefoon en fax - het recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de afnemer slechts de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen.
Wanneer de afnemer zich bedenkt over een gedane bestelling dan kan de afnemer deze binnen 7 werkdagen deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd retour sturen aan het adres vermeld op de voorzijde van dit formulier. Als peildatum geldt de aflveringsdatum van de vervoerder.
Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele en onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan stort Decorsign ICT & Internet het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug naar de klant.

25. Aflevering, installatie en acceptatie

Decorsign ICT & Internet zal de apparatuur aan De klant ter beschikking stellen door aflevering conform artikel 22 dan wel, indien een door Decorsign ICT & Internet uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, door installatie van de apparatuur bij De klant.

De apparatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door Decorsign ICT & Internet uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum van installatie.


26. Garantie

26.1 Gedurende een periode van drie maanden na terbeschikkingstelling zal Decorsign ICT & Internet naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabrikagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Decorsign ICT & Internet in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Decorsign ICT & Internet zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Decorsign ICT & Internet. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien De klant zonder toestemming van Decorsign ICT & Internet wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Decorsign ICT & Internet in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen.

26.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Decorsign ICT & Internet in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.


27. Apparatuur van toeleveranciers

Indien en voor zover Decorsign ICT & Internet apparatuur van derden aan De klant levert, zullen, mits zulks door Decorsign ICT & Internet schriftelijk aan De klant is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. De klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor De klant ter inzage bij Decorsign ICT & Internet en Decorsign ICT & Internet zal deze aan De klant op zijn verzoek toezenden.

Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen De klant en Decorsign ICT & Internet om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.ONDERHOUD VAN APPARATUURDe in dit hoofdstuk “Onderhoud van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Decorsign ICT & Internet en De klant een overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

28. Duur van de onderhoudsverplichting

28.1 De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

28.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij De klant of Decorsign ICT & Internet de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

28.3 Partijen zijn wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.


29. Onderhoud

29.1 Onder onderhoud wordt verstaan:

a. preventief onderhoud: de door Decorsign ICT & Internet ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte inspectie, afstelling en reiniging van de apparatuur;

b. correctief onderhoud: het opheffen van storingen aan de apparatuur welke zijn ontstaan bij normaal gebruik van de apparatuur tengevolge van natuurlijk slijtage en door eigen gebreken aan de apparatuur alsmede het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en het vervangen van versleten respectievelijk beschadigde onderdelen;

c. remote preventief onderhoud: de door Decorsign ICT & Internet ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte controle en afstelling door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur;

d. remote correctief onderhoud: het diagnostiseren en/of opheffen van aangemelde storingen door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur.

Onder storing wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door Decorsign ICT & Internet schriftelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.

29.2 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Decorsign ICT & Internet geldende kantooruren op maandag t/m vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

29.3 Indien onderhoud is aangevangen tijdens de in artikel 29.2 bedoelde kantooruren en het onderhoudspersoneel van Decorsign ICT & Internet het nodig acht dat werkzaamheden buiten deze uren worden voortgezet, zullen hiervoor aan De klant de geldende tarieven in rekening worden gebracht. In het algemeen zullen de werkzaamheden niet langer dan één uur buiten bedoelde kantooruren worden voortgezet.


30. Verplichtingen van Decorsign ICT & Internet

30.1 Gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst verplicht Decorsign ICT & Internet zich naar beste vermogen 
storingen die overeenkomstig artikel 31.2 door De klant bij Decorsign ICT & Internet zijn gemeld, te verhelpen.

30.2 Decorsign ICT & Internet behoudt zich het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen onder meer op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van Decorsign ICT & Internet, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Decorsign ICT & Internet met zich meebrengen.

30.3 Decorsign ICT & Internet draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de apparatuur. Decorsign ICT & Internet zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in zijn administratie. Decorsign ICT & Internet zal De klant op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

30.4 De vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van Decorsign ICT & Internet noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Decorsign ICT & Internet.


31. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

31.1 De klant kan de apparatuur op zijn kosten doen verplaatsen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Decorsign ICT & Internet.

31.2 De klant zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, Decorsign ICT & Internet daarvan in kennis stellen door middel van een door een terzake kundige werknemer van De klant opgestelde gedetailleerde omschrijving van de opgetreden storing. De klant is gehouden het personeel van Decorsign ICT & Internet of door Decorsign ICT & Internet aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, en om alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen.

31.3 Op verzoek van Decorsign ICT & Internet zal een terzake kundige werknemer van De klant voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. De klant heeft het recht bij alle ten behoeve van De klant uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

31.4 De klant stelt de apparatuur ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden ter beschikking van Decorsign ICT & Internet.

31.5 De klant is bevoegd niet door Decorsign ICT & Internet geleverde apparatuur aan te sluiten. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die uit het aansluiten van niet door Decorsign ICT & Internet geleverde apparatuur voortvloeien, zijn voor rekening van De klant.

31.6 Indien het naar het oordeel van Decorsign ICT & Internet voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal De klant deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van Decorsign ICT & Internet stellen.

31.7 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van Decorsign ICT & Internet behoort, dient door De klant ter beschikking te worden gesteld.

31.8 De klant draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.


32. Uitsluitingen

32.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Decorsign ICT & Internet op grond van de overeenkomst, en zullen De klant apart in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.

32.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:

- het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere, magnetische opslagmedia, en inktlinten;

- de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Decorsign ICT & Internet of diens hulppersonen;

- werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;

- modificaties aan apparatuur;

- verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.


33. Tarieven en betaling

33.1 Voor zover niet in de onderhoudsovereenkomst nader vastgelegd, geldt het bij de Decorsign ICT & Internet gebruikelijke basisonderhoudstarief.

33.2 De onderhoudsvergoeding, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, wordt bij vooruitbetaling voldaan voor de duur van de onderhoudsovereenkomst conform artikel 28.1, uiterlijk op de dag van ingang van de overeenkomst dan wel de van desbetreffende verlengingsperiode. Het voorgaande geldt niet indien partijen met betrekking tot de periode waarop de vooruitbetaling betrekking heeft, schriftelijk anders zijn overeengekomen.

33.3 Het bepaalde in artikel 2 is onverminderd van kracht.

33.4 Decorsign ICT & Internet is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd het onderhoud op te schorten zonder jegens De klant tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Voor zover Decorsign ICT & Internet gedurende deze periode op verzoek van De klant toch onderhoudswerkzaamheden verricht, kan Decorsign ICT & Internet hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen conform zijn gebruikelijke tarieven.


34. Werkingssfeer

Onderhoudsovereenkomsten gelden alleen in Nederland en voor zover het in Nederland opgestelde apparatuur betreft.

Hulp op afstand

Download hieronder onze hulp op afstand software.
Voor deze dienst berekenen wij minimaal 1 kwartier volgens ons uurtarief.
Informeer bij onze medewerker.

Klik hier om de software te downloaden

Om het programma te starten, klikt u op "Uitvoeren".

Bent u tevreden over ons? Like onze Facebook pagina hieronder:

×